19 thg 2, 2012

"Tam bộ nhất bái" tại Hương Hải Thiền Viên (Tân Thành, BR-VT)

Sáng 19/2/2013, tại Hương Hải thiền viên (Núi Dinh - Tóc Tiên, Tân Thành, BR-VT), dưới sự hướng dẫn của ni sư Quảng Từ (trụ trì chùa Viên Quang, Long Thành) các Phật tử đạo tràng Tùy Duyên đã thực hiện pháp "Tam bộ nhất bái" để cùng cầu nguyện cho Thế giới hòa bình, Quốc thái dân an.

Sau nghi thức Tam bộ nhất bái là thời khóa niệm Phật an lạc thường lệ.

Trên đường trở về TPHCM, đạo tràng đã đến viếng và đảnh lễ Tam bảo Tịnh thất Huệ Tâm (Mỹ Xuân, Tân Thành, BR-VT)

Xem clip:


em thêm album tại G+ Đạo tràng Tùy Duyên