7 thg 8, 2013

Người niệm Phật cần biết

Thích Ngộ Khai soạn thuật
Việt dịch: Thích Nguyên Chơn
Diễn đọc: Quảng Âm
[audio:url=https://dl.dropboxusercontent.com/u/6688338/sach%20noi/NguoiNiemPhatCanBiet.mp3|titles=Người Niệm Phật Cần Biết]