10 thg 11, 2013

Lễ an vị Phật Dược Sư tại tịnh thất Phước Quang (Hậu Nghĩa, Đức Hòa, Long An) ngày 10/11/2013


10/11/2013, các Phật tử đã dự lễ an vị Phật Dược Sư và cúng dường trai tăng tại tịnh thất Phước Quang. Ngôi tịnh thất này vẫn còn đang xây dựng dang dở và còn nhiều khó khăn trong quá trình hoàn thiện.

Xin cảm niệm công đức các vị Phật tử cúng dường 7 tôn tượng Dược Sư, cũng như đã đóng góp thêm tài vật để sớm hoàn thành ngôi tịnh thất này.

Một ngày an lạc!