21 thg 8, 2014

ĐIẾU VĂN CHIA TAY PHẬT TỬ BỬU NIỆM

(do Phật tử Quảng Âm, thay mặt đạo tràng Tùy Duyên đọc tại lễ viếng tối 21/08/2014)


    Kính thưa hương linh anh Nguyễn Văn Tới - pháp danh Bửu Niệm,

    Kính thưa gia đình tang chủ,

    Kính thưa quí liên hữu đạo tràng Tùy Duyên!


Vậy là anh Bửu Niệm đã xả báo thân để về với Phật! 

Đạo tràng Tùy Duyên - gia đình liên hữu xin chia tay anh! Biết rằng ai trên thế gian này rồi cũng sẽ có ngày từ biệt người thân rẽ sang con đường khác, nhưng chúng tôi vẫn không khỏi bùi ngùi, xúc động. Gần 10 năm trời, một lượng thời gian không phải là ít, anh đã gắn bó với đạo tràng Tùy Duyên rong ruổi khắp các vùng sâu vùng xa gieo duyên Tịnh độ và từ thiện với các ngôi tự viện.

Không biết bao nhiêu người gặp và biết anh đều kính phục trước sự tinh tấn và vượt khó của anh. Dù thiếu khuyết nhãn căn hay có lúc bị bệnh, nhưng anh không xem đó là chướng ngại, để rồi hết lòng, dũng mãnh đồng hành với đạo tràng thực hành Tịnh nghiệp vãng sanh.

Anh là một trong số đạo hữu có mặt sớm nhất với đạo tràng Tùy Duyên. Vì thế, anh như người anh cả đầy kinh nghiệm tu tập và giúp củng cố lòng tin cho các liên hữu trên con đường thực hành niệm Phật. Anh không chỉ niệm Phật giỏi mà còn tích cực tham gia hoằng pháp lợi sanh, chịu khó đi hộ niệm cho người lâm chung, cầu siêu cho kẻ đã khuất, mang kinh sách, băng đĩa thuyết pháp cho người chưa biết Phật pháp hay Phật tử, để họ hiểu biết mà bước vào con đường giác ngộ, giải thoát. Thật là còn gì hơn đối với một đời người sống với tinh thần tự lợi-lợi tha của người con Phật cho đến trọn đời như anh!

Nay, anh đã ra đi. Tất cả liên hữu đạo tràng Tùy Duyên xin chân thành chia tay anh. Với tất cả tấm lòng của người con Phật, của bạn sen Tịnh độ, chúng tôi xin tiễn đưa anh bằng câu Phật hiệu mà với chúng ta là lẽ sống của một đời người. Nguyện cầu Từ phụ A-di-đà Phật, bồ-tát Quan Âm, Thế Chí cùng chư Thánh chúng đưa tay tiếp dẫn anh về thế giới Cực Lạc an lành. Xin anh hoan hỉ an trú trong câu Phật hiệu, ngồi tòa sen báu về cõi A-di-đà như anh nói riêng và tất cả chúng ta nói chung hằng mong ước.

Kính chào từ biệt! Nam-mô A-di-đà Phật!