10 thg 8, 2014

Niệm Phật, cúng dường trai tăng tại Hương Hải thiền viên (Tóc Tiên, Tân Thành, BR-VT) 10/08/2014


Ngày rằm tháng bảy, ngày chư tăng xuất hạ, Phật tử đạo tràng Tùy Duyên đã tụ hội về Hương Hải thiền viên trì tụng kinh Vu Lan, thiết lễ cúng dường trai tăng, phóng sanh, cầu siêu cho cửu huyền thất tổ. Buổi sáng, các Phật tử đã thực hành nghi thức Tam bộ nhất bái lên chánh điện, nguyện cầu hòa bình – an lạc cho thế giới, cho dân tộc.
Xem thêm ảnh tại G+ Đạo tràng Tùy Duyên

Hoạt động sắp tới được cập nhật tại đây