23 thg 8, 2015

Niệm Phật tại chùa Giác Thiền (Cái Răng, Cần Thơ) 23/8/2015


Trở về chùa Giác Thiền tu tập lần này, ngoài thời khóa niệm Phật thường lệ, chư tăng đã hoan hỷ lập đàn kỳ siêu cho chư hương linh vừa quá vãng cũng như cửu huyền thất tổ của quý Phật tử.


Hoạt động sắp tới được cập nhật TẠI ĐÂY