3 thg 4, 2016

Niệm Phật tại chùa Long Tường (Tam Hiệp, Châu Thành, Tiền Giang) 03/04/2016


Chuyến tu tập niệm Phật tại chùa Long Tường kỳ này, các gia đình Phật tử có người thân vừa quá vãng đã phát tâm thiết lễ trai tăng hồi hướng cho người quá cố. Chư Hòa Thượng, Tôn Đức Tăng đã hoan hỷ nạp thọ và tụng kinh, tổ chức phóng sanh, cúng thí vong linh để kỳ siêu cho chư hương linh cũng như hồi hướng cho pháp giới chúng sanh.


Hoạt động sắp tới được cập nhật TẠI ĐÂY