19 thg 6, 2016

Cúng dường trường hạ Thiện Hòa (BR-VT) - Thường Chiếu (Đồng Nai) và niệm Phật tại chùa Quảng Hiệp (Tân Hiệp, Long Thành, Đồng Nai 19/06/2016


Hôm nay, các Phật tử đủ duyên đến cúng dường các trường hạ Thiện Hòa và Thường Chiếu. Tại thiền viện Thường Chiếu, các Phật tự cũng phát tâm cúng dường trai phạn và hồi hướng công đức cho chư vị hương linh quyến thuộc vừa quá vãng.

Buổi chiều, đạo tràng tiếp tục có trọn vẹn một thời tụng kinh, niệm Phật, lễ Phật sám hối nhiều an lạc tại chùa Quảng Hiệp.
Hoạt động sắp tới được cập nhật TẠI ĐÂY