12 thg 6, 2017

Trai tăng tại Hương Hải thiền viên và cúng dường trường hạ Thiện Hòa, trường hạ Thường Chiếu 11/06/2017


Trước khi bắt đầu chuyến cúng dường các trường hạ đầu tiên mùa an cư kiết hạ năm nay, các Phật tử đã về Hương hải thiền viên niệm Phật, tổ chức cúng thí vong linh và cúng dường trai tăng. Phật sự tại Hương Hải viên mãn, đoàn lại nhanh chóng lên đường đến hạ trường ni viện Thiện Hòa và thiền viện Thường Chiếu. Các Phật tử vấn an sức khỏe chư tăng ni và dâng cúng tài vật trợ duyên cho chư tăng ni trong ba tháng nhập hạ tu học, trau dồi giới đức.Hoạt động sắp tới được cập nhật TẠI ĐÂY