Giới thiệu

Đạo tràng Tùy Duyên


Từ 02 thành viên là những giáo viên ban đầu, đến nay đạo tràng đã trở thành tập hợp "tùy duyên" của hàng trăm Phật tử đến từ nhiều ngành nghề giai tầng khác nhau trong xã hội.

Mục đích tôn chỉ của đạo tràng là đi đến các chùa vùng sâu vùng xa để tu tập và gieo duyên vào mỗi chù nhật hàng tuần (và các ngày nghỉ lễ), đem pháp âm niệm Phật đến với tất cả chúng sanh có nhân duyên, mong tăng trưởng nhân lành cho mình cho người...

Hằng ngày vào các buổi tối, các Phật tử cũng cộng tu tại nhà Phật tử trong đạo tràng, hành trì pháp môn niệm Phật, mong cầu vãng sanh Tây phương Cực lạc.

Ngoài việc tu tập chánh hạnh, các Phật tử cũng thực hành tu tập trợ hạnh như hoạt động từ thiện, phóng sanh, tu bổ chùa chiền, trợ duyên hướng dẫn cho các đạo tràng còn khó khăn, tụng kinh siêu độ, lập pháp đàn Dược Sư, đảnh lễ ngũ bách danh Quán Thế Âm Bồ Tát, thực hành Tam Bộ Nhất Bái, ấn tống kinh sách, ghi âm kinh sách Phật Giáo...

Được hình thành trên cơ sở bình đẳng, hòa hợp, nhờ sự gia hộ của chư Phật, bồ tát, chư thiên, long thần hộ pháp mà những hoạt động này chưa từng ngừng nghỉ từ năm 2002 đến nay.