5 thg 10, 2014

Niệm Phật, cúng dường trai tăng tại chùa Linh Pháp (Giồng Lớn, Mỹ Hạnh Nam, Đức Hòa, Long An) 05/10/2014


Mỗi lần về chùa Linh Pháp, các Phật tử Tùy Duyên luôn nhận được sự đón tiếp ân cần của thầy trụ trì và Phật tử nơi đây. Sau thời khóa niệm Phật thường lệ, các Phật tử đã được tạo điều kiện thực hành pháp cúng dường chư tăng và được thầy trụ trì cùng chư tôn đức tăng ni hướng dẫn trì tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng công đức cho cửu huyền thất tổ cùng pháp giới chúng sanh.

Một ngày an lạc!


Hoạt động sắp tới được cập nhật tại đây