12 thg 4, 2015

Niệm Phật tại chùa Hương Quê (Tân Hòa, Tân Thành, BR-VT) 12/4/2015


Chuyến về tu tập tại chùa Hương Quê lần này, được sự hoan hỷ giúp đỡ của thầy trụ trì, các Phật tử đã gieo ruộng phước, tổ chức cúng dường chư tăng hồi hướng cho cửu huyền thất tổ. Buổi chiều, đạo tràng lại có thêm một thời niệm Phật và cúng dường Tam bảo tại Hương Hải thiền viên (Tóc Tiên, Tân Thành, BR-VT)
Hoạt động sắp tới được cập nhật Tại Đây