21 thg 9, 2013

Pháp đàm giải thích "Nghi thức tụng niệm dành riêng cho hành giả tu chánh hạnh vãng sanh Tịnh Độ"

"Nghi thức tụng niệm dành riêng cho hành giả tu chánh hạnh vãng sanh Tịnh Độ" do Tì-kheo Thích Nguyên Chơn soạn dịch là quyển nghi thức mà các liên hữu đạo tràng Tùy Duyên hành trì hơn 10 năm nay. Thể theo nguyện vọng của các đạo hữu khiếm thị Tùy Duyên 3, các Phật tử Tùy Duyên 1 và Tùy Duyên 3 đã tổ chức buổi pháp đàm tìm hiểu thêm nội dung chính của nghi thức này. Pháp đàm đã được ghi âm lại theo hình thức vấn đáp, trong đó đặc biệt lưu ý cách đặt câu hỏi để các phật tử khiếm thị nắm bắt dễ dàng hơn khi nghe.

1. TÊN KINH

2. NGUYỆN HƯƠNG

3. THỈNH PHẬT

4. TÁN PHẬT

5. ĐẢNH LỄ

6. CHÍ TÂM SÁM HỐI

7. KINH A-DI-ĐÀ
    A

Tải về
    B


Tải về
    C
Các bản ghi âm tiếp theo đang được hoàn thành và sẽ sớm được cập nhật.